inloggen

Algemene Leveringsvoorwaarden

Languages at Work KvK 59665238

Leveringsvoorwaarden Taal- en Communicatietrainingen

 

1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1.1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden voor het uitvoeren van taal- en communicatietrainingen, verder te noemen ‘training(en)’ van ‘Languages at Work te Utrecht’, verder te noemen ‘Languages at Work’ zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Languages at Work, betreffende de door Languages at Work speciaal voor een opdrachtgever te organiseren training, alsmede op alle offertes daarvan. Algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van de opdrachtgever worden door deze algemene voorwaarden uitgesloten.

1.2 Definities
Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die Languages at Work de opdracht tot het organiseren van een training geeft.

Deelnemer
Onder deelnemer wordt verstaan: degene die wordt geacht de training daadwerkelijk te volgen.

Languages at Work
Onder Languages at Work wordt verstaan: ‘Languages at Work te Utrecht’, die de opdracht aanvaardt en uitvoert of onder haar supervisie laat uitvoeren.

Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden door middel van het geven of laten geven van een training.

Taal- en communicatietraining
Onder ‘taal- en communicatietraining’ wordt verstaan: elke cursus of training voor het leren van een taal, ongeacht welk aspect van de taal of de taalvaardigheid het betreft, die speciaal op maat wordt aangeboden aan een opdrachtgever door middel van een schriftelijke offerte.

Trainingskosten
Onder trainingskosten wordt verstaan: de te betalen kosten voor het volgen van de training waartoe door de opdrachtgever aan Languages at Work opdracht is gegeven, exclusief de kosten van het lesmateriaal en de overige leermiddelen, en exclusief de eventuele reiskosten, indien de training buiten een van de kantoren van Languages at Work wordt gegeven.

 

2 PRIJSOPGAVE

2.1 Vrijblijvend karakter
Alle prijsopgaven, begrotingen en andere voorcalculaties zijn vrijblijvend, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Wijzigen van de opdracht
Wijzigingen in de oorspronkelijke en geaccepteerde opdracht van welke aard ook, op wat voor manier dan ook overgebracht door of namens de opdrachtgever, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht, indien deze verandering hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend. Veranderingen in de oorspronkelijke opdracht kunnen nooit leiden tot vermindering van de in de opdrachtbevestiging genoemde trainingskosten en de eventueel bijkomende kosten zoals genoemd in artikel 1.2.

 

3 BEVESTIGING OPDRACHT

3.1 Inhoud opdrachtbevestiging
In overleg met de opdrachtgever worden de volgende gegevens betreffende de door Languages at Work te organiseren training(en) vastgesteld en schriftelijk bevestigd:

  • de naam van de opdrachtgever;
  • de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden;
  • het aantal deelnemers;
  • de trainingsduur;
  • de trainingsopzet;
  • de lesdata en lesperiode (indien redds bekend);
  • de plaats waar de training zal worden gegeven;
  • de trainingskosten;
  • de in rekening te brengen reiskosten

3.2 Terhandstelling opdrachtbevestiging door Languages at Work aan opdrachtgever
Languages at Work stuurt voor aanvang van de training een bevestiging van de opdracht aan de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever kan bevestiging van de opdracht door Languages at Work en accordering van deze opdrachtbevestiging door de opdrachtgever per e-mail geschieden.

3.3. Retournering opdrachtbevestiging door de opdrachtgever
De opdrachtgever moet voor aanvang van de eerste les een voor akkoord ondertekend exemplaar van de opdrachtbevestiging aan Languages at Work hebben geretourneerd.

3.4 Bijwonen eerste les; rapport in Language Links Monitor
Indien, voordat een schriftelijke opdrachtbevestiging is ontvangen, de deelnemer de eerste les geheel of gedeeltelijk heeft bijgewoond en/of er een lesverslag aanwezig is in Language Links Monitor zijn de door de opdrachtgever te betalen bedragen terstond opeisbaar.

 

4 LEVERINGSTERMIJN

4.1 Aard der termijn
Alleen in het geval dat de met Languages at Work overeengekomen lesperiode(n), lesdata en termijnen uitdrukkelijk als ‘fatale termijn’ zijn aangemerkt, dienen zij door partijen te worden beschouwd als de termijn waarbinnen Languages at Work gepresteerd moet hebben. In alle andere gevallen dienen de met Languages at Work overeengekomen lesperiode(n), lesdata en termijnen nimmer als fatale termijnen beschouwd te worden, maar als geschatte perioden na verstrijking waarvan de training bij benadering door Languages at Work zal moeten zijn gegeven en voltooid.

4.2 Uitsluiting schadevergoedingsplicht
De opdrachtgever heeft nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, indien Languages at Work een niet-expliciet als ‘fatale termijn’ of ‘fatale leveringsdatum’ aangemerkte termijn of datum overschrijdt.

 

5. VERLENGING VAN DE TRAINING

5.1 Bevestiging van de verlenging
Bij verlenging van een training stuurt Languages at Work een bevestiging van de overeengekomen verlenging met daarbij de in artikel 3.1 genoemde gegevens.

 5.2 Verlenging is nieuwe opdracht
De verlenging wordt geacht te zijn een nieuwe, door de opdrachtgever aan Languages at Work verstrekte, opdracht. Hierop is het bepaalde in de artikelen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 uitdrukkelijk wederom van toepassing.

 

6 ANNULERING OPDRACHT DOOR OPDRACHTGEVER

6.1 Schriftelijke annulering
De opdrachtgever kan een training uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de training is de opdrachtgever aan Languages at Work 25% van de totale trainingskosten verschuldigd, evenals 25% van de eventueel bijkomende kosten. Bij annulering na deze termijn is de opdrachtgever de volledige trainingskosten evenals eventueel bijkomende kosten verschuldigd aan Languages at Work, ongeacht de reden van annulering.

 

7 WIJZIGING IN DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT DOOR LANGUAGES AT WORK

7.1 Wijziging in uitvoering
Languages at Work is te allen tijde gerechtigd een andere trainer naar keuze de lessen te laten overnemen.

 

8 VERHINDERD ZIJN VAN DE DEELNEMER

8.1 Verzetten les
Mocht de deelnemer verhinderd zijn een les te volgen, dan zal Languages at Work, ongeacht de reden voor verhindering, proberen de les te verzetten, mits de verhindering uiterlijk twee werkdagen, en tijdens kantooruren (08.30 - 17.30 uur), voor aanvang van de les door de opdrachtgever of de deelnemer aan Languages at Work is medegedeeld.

8.2 Te late melding
Bij te late melding van de verhindering door de deelnemer wordt de les als gegeven beschouwd.

8.3 Uitlopen training
Tenzij anders overeengekomen bedraagt de maximale uitloop van een training 25% van de oorspronkelijk vastgestelde doorlooptijd, gerekend vanaf de eerste overeengekomen lesbijeenkomst. Langere uitloop c.q. tijdelijk uitstel van een training zal alleen in overweging worden genomen na indiening van een schriftelijk verzoek door de opdrachtgever.

 

9 TUSSENTIJDSE OPZEGGING DOOR OPDRACHTGEVER

9.1 Opzeggingstermijn
Schriftelijke opzegging is slechts mogelijk bij een trainingsduur van zes maanden of langer. De in acht te nemen opzegtermijn bedraagt 1 maand.

9.2 Restitutie trainingskosten
Bij opzegging als hiervoor bedoeld, worden de trainingskosten geretourneerd voor zover deze gelden betrekking hebben op de periode na het beëindigenvan de overeenkomst. Bij opzegging worden geen trainingskosten gerestitueerd voor lessen die op verzoek van de deelnemer zouden plaatsvinden na de overeengekomen lesperiode(n) zoals vermeld onder de in artikel 3.1 genoemde opdrachtbevestiging.

 

10 VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Inspanningsverbintenis
Languages at Work zal haar opdracht naar beste weten en kunnen (laten) uitvoeren.

10.2 Inschakeling van deskundigen of specialisten
Languages at Work kan, in het kader van een training in overleg met de opdrachtgever, deskundigen of specialisten buiten haar werkgebied inschakelen. Het inschakelen van deskundigen of specialisten geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

10.3 Geheimhoudingsplicht
Languages at Work en haar medewerkers, deskundigen of specialisten verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van het organiseren en geven van de training is toevertrouwd over (het bedrijf van) de opdrachtgever.

10.4 Uitsluiting aansprakelijkheid
Languages at Work is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, of schade aan zich in het trainingsgebouw bevindende eigendommen van de opdrachtgever of deelnemer.

 

11 BETALING

11.1 Betaling vooruit
Betaling van de in 3.1 genoemde trainingskosten dient, zonder aftrek van enige korting, te geschieden 30 dagen na factuurdatum, echter vóór aanvang van de training.

11.2 Invorderingskosten
Alle gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever; daarbij worden de buitengerechtelijke kosten gefixeerd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

 

12 GESCHILLEN

12.1 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten van Languages at Work is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

 

 

 

 

 

Kies uw training